Doprava
 
Balíky rozváží zásilková společnost PPL, která vám doručí balík až domů. Cena 95,-Kč platí pro celé území ČR a 260,-Kč na Slovensko. Doběrečné účtujeme 28,-Kč. Při platbě předem se doběrečné neúčtuje. Při objednávce nad 3500,-kč dopravné zdarma. Při osobním odběru neplatíte dopravu ani doběrečné. 
 
Balíky posíláme jako "Business-firemní", čili nelze tento balík uložit na PPL parcel shop. 
 
 Prosím tedy, objednávejte pouze na adresu, kde je někdo k dispozici. 
 
 
 

Smluvní podmínky 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.mssk-eshop.cz (dále jen internetového obchodu)
V platném znění od 1.5.2015.

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu.
Provozovatelem internetového obchodu je Mssk s.r.o. se sídlem: Alpská víska 70, 549 81 Meziměstí IČ: 601413600 DIČ: CZ60113600 (dále jen Prodávající).
Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu  (systému internetového obchodu) odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.mssk-eshop.cz nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.
Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.
Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.
Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li zákazník objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.
Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů, např. nákladů za dopravu a doběrečné v případě, kdy nebyla kupujícím zásilka přebrána od dopravce bez důvodu viditelného poškození zásilky.
Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení.

III. Dodací a platební podmínky

Je-li zboží skladem odesílá prodávající zboží zákazníkovi zpravidla následující den po objednání, v případech, kdy zboží není skladem, informuje prodávající zákazníka o této skutečnosti a době dodání e-mailem nebo telefonem. 
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, v režimu náhledu a detailu u položek, také bez DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi.

Po zvolení platby převodem a odeslání objednávky Vám bude po překontrolání našim pracovníkem zaslán email s fakturou. Po připsání částky na náš účet Vám bude zboží neprodleně odesláno dle zvoleného způsobu přepravy.

Zvolí-li zákazník osobní vyzvednutí objednaného zboží na výdejním místě, bude mu zboží zarezervováno a připraveno k vyzvednutí po dobu pěti pracovních dní od objednání (případně po naskladnění zboží, není-li v okamžiku objednání skladem), tuto skutečnost informujeme do emailu. 

Jeli zboží objednáno na dobírku, faktura k objednávce bude zákazníkovi přidána v balíku se zbožím či poslána na email.

Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadné nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:
1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem faktury co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: Mssk s.r.o., Na Sibiři 262, Police nad Metují, 549 54.
2. Reklamaci můžete také vyřídit prostřednictvím zákaznického servisu na telefonním čísle: 602489929 nebo na e-mailové adrese: objednavky4cr@seznam.cz  Při každém kontaktu uvádějte své číslo objednávky.
3. Reklamaci můžete také vyřídit osobně na adrese výdejního místa. V tomto případě vezměte s sebou paragon či fakturu.

POZOR!

Prodávající nemůže zaručit použití prodávaných materiálů kupujícím v souladu s technickými listy a doporučeními výrobce, proto se reklamace nevztahuje na materiály, které byly použity v rozporu s výše uvedeným.

Prodávající není schopen zajistit fyzickým srovnáním 100% shodu míchaných odstínů s požadovaným odstínem kupujícího dle přiloženého vzorku nebo kódu a vzorku, u míchaných autolaků nebo autolaků ve spreji je potřeba dále počítat s možností existence tzv. pododstínu, kupující je proto VŽDY povinen před aplikaci provést zkušební nástřik nebo nátěr k porovnání shody odstínu!

Případné reklamace budou vyřízeny pouze u těch případů, u kterých je charakter odstínu zcela jiný, nebo u odstínů u kterých došlo k zjevnému pochybení při míchání, a to pouze za předpokladu, že bylo pochybení zjištěno kontrolním nástřikem a je tak možné podstatné množství odstínu vrátit jako reklamované zboží prodejci. Na případy, kdy byl odstín aplikován bez provedení kontrolního nástřiku s následným porovnáním shody odstínu, přičemž vznikla kupujícímu jakákoliv forma škody, nebude brán zřetel.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona má kupující jako spotřebitel (nemá na faktuře uvedeno IČ), v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Kupujícímu tím vzniká nárok na vrácení částky zaplaceného zboží (částka zaplacená za balné a dopravné ve vrácené částce není zahrnuta). Vrácené zboží kupující doručí na vlastní náklady na adresu MSSK s.r.o., Na Sibiři 262, Police nad Metují, 54954. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to na bankovní účet či jiným dohodnutým způsobem.

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.VII. Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném firmou Mssk s.r.o. jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.
Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno vaše přihlašovací jméno a heslo.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2015. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice